vrijdag 20 januari 2017

Immigratiebeleid bestaat niet

De Nederlandse bevolking groeit gestaag, gemiddeld met zo'n honderdduizend inwoners per jaar. Voor deze toename zijn in principe twee factoren van belang, namelijk het aantal geboorten na aftrek van het aantal overlijdens, dat we het 'geboorteoverschot' noemen en het verschil tussen het aantal immigranten en het aantal emigranten, 'migratiesaldo' geheten.

Over de afgelopen twintig jaar zien we dat het geboorteoverschot een maximum bereikte (van 66.000) in het jaar 2000 en sindsdien voortdurend en tamelijk geleidelijk terugloopt (naar 23.000 in 2015). Tegenover een geringe stijging van het aantal overlijdens staat een veel grotere daling van het aantal geboorten. Niettemin is het saldo nog steeds positief, anders zouden we uiteraard moeten spreken van een geboortetekort.
Het migratiesaldo kent een veel grilliger verloop. Ook dat bereikte een maximum in 2000, maar is daarna tot 2005 fors gedaald en vervolgens steeg het weer. Na een terugloop in de jaren 2011-2013 inmiddels zelfs tot boven het eerdere maximale niveau van het jaar 2000.


Als we het migratiesaldo nader bezien naar herkomst (lees: geboorteland) en dat gerangschikt per werelddeel, dan krijgen we het volgende beeld.


Wat onmiddellijk opvalt is, dat de curves eigenlijk allemaal hetzelfde verloop te zien geven. Daaruit mogen we concluderen dat locale catastrofes als oorlog, natuurrampen of hongersnood niet de oorzaak vormen voor de migratie richting Nederland.
De afgelopen jaren vormde Syrië hierop de uitzondering, daarom heb ik dat land in de grafiek apart weergegeven. Het migratiesaldo met Syrië was tussen 1995 en 2012 vrijwel te verwaarlozen, maar vertoont een spectaculaire stijging vanaf 2013 en daarna. Dat leidde ertoe dat in 2015 het migratiesaldo met Syrië alleen bijna even groot was als het migratiesaldo met alle overige niet-Europese landen tezamen.

Als we het migratiesaldo met de niet-Europese wereld samenvoegen leidt dat tot het volgende vereenvoudigde plaatje. We zien daarin dat het verloop van de niet-Europese curve sterk overeenkomt met de Europese, zij het dat de niet-Europese heftiger is, met een hogere piek in 2000 en een dieper dal in 2006. In dat jaar was het migratiesaldo met de niet-Europese wereld zelfs negatief.

Men zou kunnen denken dat de fluctuaties in het migratiesaldo het gevolg zijn van het door achtereenvolgende kabinetten gevoerde toelatingsbeleid. Daarom heb ik in onderstaande figuur onder de curve van het migratiesaldo een tijdbalk geplaatst met de diverse kabinetten vanaf 1995.Wanneer het gaat over immigratiebeleid heeft vooral het tweede kabinet Balkenende nogal naam gemaakt, met een speciaal ministerie voor 'Vreemdelingenzaken en Integratie', geleid door Rita Verdonk. Echter, de opvallend scherpe daling van de immigratie, met name die van buiten Europa, is begonnen in 2001, tijdens de regeerperiode van Kok II en leidde uiteindelijk in 2006 tot een negatief migratiesaldo. Van enigerlei trendbreuk bij het aantreden van de kabinetten Balkenende is in de statistieken niets te bespeuren.Er is echter een andere statistiek, die opvallende overeenkomsten vertoont met die van het migratiesaldo, namelijk het verloop van de werkgelegenheid. Dat wil zeggen de zuivere statistiek van de werkgelegenheid, uitgedrukt in feitelijk gewerkte uren per hoofd van de bevolking. Uitgezet in een grafiek over dezelfde periode van 1995 tot 2015 ziet die er als volgt uit.De werkgelegenheid bereikte een eerste maximum in 2001, daalde vervolgens tot 2005, steeg weer een paar jaar, tot 2008 en zette toen weer een dalende lijn in die in 2013 uitstabiliseerde.
De curve van het migratiesaldo, zowel dat van binnen Europa als dat van erbuiten, volgt vrijwel hetzelfde traject.


Het lijkt er sterk op, dat migranten niet gedreven worden door een noodzaak om uit hun land te vertrekken, maar zich richten naar onze arbeidsmarkt.

In deze verkiezingstijd gaat het regelmatig over de immigratie en er wordt van de toekomstige regering door alle partijen meer of een ander immigratiebeleid verlangd. 
De kop boven dit artikel, die beweert dat immigratiebeleid niet bestaat, is dus niet helemaal juist. Immigratiebeleid is er wel, het regelt alleen niet de immigratie. Het regel niet wie er feitelijk binnenkomt en het regelt niet wie er feitelijk vertrekt. Het beleid is niet feitelijk, het is slechts formeel van karakter. Het regelt alleen wie hier legaal verblijft en dus aanspraak maakt op alle voorzieningen en wie illegaal is en dus aangewezen is op de informele economie. 
We kunnen de migratie naar ons land maar op één manier beperken en dat is door streng geheim te houden dat het beter gaat met de werkgelegenheid in ons land.Maar ja, vertel dat eens aan politici op verkiezingstournee ...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten