woensdag 9 maart 2022

Wie is de dader en wie heeft er schuld?

 Het is zo logisch en verklaarbaar. Zodra we geconfronteerd worden met nieuws over een schokkende gebeurtenis willen we er een verklaring voor krijgen. Of die eventueel zelf bedenken.

We lezen dat een veroordeelde moordenaar in de TBS-fase tijdens zijn proefverlof een nieuwe moord heeft gepleegd en meteen laait er een discussie op of TBS-ers wel proefverlof mogen krijgen. We willen het voorval duiden, het begrijpen. Iedere verklaring is beter dan geen verklaring. Het neveneffect is, dat de duiding ontaardt in een verschuiving van de schuld. Niet de moordenaar is dan meer (echt) schuldig, maar de behandelende psychiaters of de rechters die het proefverlof hebben toegestaan. Immers, als die dat niet hadden gedaan dan zou de nieuwe moord niet hebben kunnen plaatsvinden.

Hetzelfde verschijnsel zien we nu tijdens het drama dat zich voltrekt in Oekraïne. Sommigen denken dat dit niet gebeurd zou zijn als we Oekraïne eerder hadden opgenomen in de democratische gemeenschap, via volwaardig lidmaatschap van de EU en/of de NATO. Daartegenover menen anderen dat het niet gebeurd zou zijn als we duidelijker hadden gezegd dat Oekraïne nooit ofte nimmer lid zou mogen worden van EU en/of NATO.

Door dit soort argumenten op te werpen op dit moment, terwijl het extreme geweld en het menselijke drama van de televisieschermen spat, wordt al snel de indruk gewekt dat de schuld voor het drama (ook) bij de EU of bij de NATO ligt, vanwege het gevoerde beleid in de periode na de val van het Sovjetrijk. Wie dat wil analyseren mag zijn gang gaan. Maar liever nu even niet!

Dat vond ook Ruslandkenner Hubert Smeets, blijkens een opinieartikel in de NRC. Hij uitte daarin kritiek op de 'quasi-Kissingers' die nu "liever de koe in haar kont kijken dan vooruit".

Laurien Crump (hoofddocent geschiedenis Universiteit Utrecht) voelde zich blijkbaar aangesproken en repliceerde dat de Rusland-analyses "duiding" zijn, geen "rechtvaardiging". Allemaal goed en wel, maar dit is even niet het moment voor "duiding".

Nu gaat het om het lot van de Oekraïners en de schuld voor wat hen wordt aangedaan ligt bij één man en bij niemand anders.

zondag 22 november 2020

(s)Linkse roofoverval op de gepensioneerden

 

Er wordt een roofoverval beraamd op de gepensioneerden. Het gevaar is nog niet acuut, want eerst komen er nog verkiezingen voor de Tweede Kamer. De uitslag van die verkiezingen zal bepalen of de geplande overval daadwerkelijk gaat plaatsvinden Tot dat moment blijven de zwarte bivakmutsen nog even in de kast en lopen de overvallers-in-spe nog verkiezingsfolders uit te delen voor D66 en GroenLinks. De beoogde slachtoffers, de AOW-ers, hebben dus nog de mogelijkheid om zich tegen de roofoverval te beschermen, door in maart niet op D66 of GroenLinks te stemmen.

Wat is er aan de hand? Daarvoor moeten we ons even wat nader verdiepen in de gepubliceerde plannen van die partijen.

Bij D66 is de hoofdovervaller kamerlid Steven van Weyenberg. Die heeft met een paar kompanen een voorstel bedacht om geld weg te halen bij de gepensioneerden teneinde daar een paar leuke dingen mee te betalen waar op zich weinig op aan te merken valt, zoals gratis kinderopvang en lagere zorgpremies. Wie wil dat nou niet? En ook het vervangen van de inkomensafhankelijke toeslagen, waar zoveel ellende mee is in de utvoering, wil D66 vervangen door een vaste toelage, een zogenaamde 'verzilverbare heffingskorting'. Ook prima natuurlijk. Maar dan de hamvraag: wie gaat dat betalen? Bij D66 is het antwoord simpel: de gepensioneerden.

Het wapen waarmee de roofoverval moet worden uitgevoerd heeft een naam: "fiscalisering van de AOW-premie". Dat klinkt technisch en ingewikkeld en dat is ook de bedoeling, want als iedereen het direct zou snappen komt daar maar gedonder van.

Het is echter veel eenvoudiger dan het lijkt. De heffing (belasting en premie) die eenieder moet betalen over de eerste vijfendertigduizend euro van zijn of haar belastbaar inkomen wordt bij de gepensioneerden verhoogd en bij de werkenden niet. De techniek waarmee dat gebeurt, de genoemde "fiscalisering", is de omzetting van de AOW-premie in 'echte' belasting. Voor de mensen onder de AOW-leeftijd is dat lood om oud ijzer, maar voor de gepensioneerden, die wel de belasting, maar niet de AOW-premie te betalen (en daar hun gespaarde pensioen op afgestemd hebben) is het een regelrechte lastenverzwaring. Het gaat bij D66 overigens niet om de volledige AOW-premie (sinds jaar en dag vastgezet op 17,9%) maar om het grootste deel daarvan, namelijk 15,66%. Komma 66, dan kunnen we goed onthouden wie het heeft bedacht.

Iedereen gaat 15.66% meer belasting betalen over de eerste vijfendertigduizend euro aan inkomen en de AOW-premie wordt afgeschaft. Het effect is onder en boven de AOW-leeftijd door deze gelijkschakeling radicaal verschillend. De werkenden gaan 15.66% belasting betalen in plaats van 17.9% premie en gaan er dus per saldo 2.24% op vooruit, maar de gepensioneerden gaan die 15.66% (extra) belasting betalen in plaats van nul procent AOW-premie. Zij gaan er dus 15.66% op achteruit.

Van Weyenberg heeft het D66 plan in juni van dit jaar bekend gemaakt, waarbij hij hoog heeft opgegeven van de voordelen die het heeft en zoveel mogelijk heeft gezwegen over de roofoverval waarmee hij het wil financieren. Bij het deftige economenblad ESB is dat goed gelukt; daar werd zijn misleidende verhaaltje kritiekloos geplaatst. In een interview met de NRC was dat een stuk moeilijker. Toen Van Weyenberg zijn progagandaslogan afstak: "in doorsnee gaan alle groepen erop vooruit, behalve de hoogste inkomens", reageerde interviewster Marike Stellinga terecht: "Gepensioneerden gaan er niet op vooruit". Helaas liet ze Van Weyenberg vervolgens wegkomen met: "Mensen met alleen AOW wel. Van mensen met een hoger pensioen vragen we een bijdrage." Dat is een een aperte leugen, want ook de gepensioneerden met uitsluitend AOW gaan er in het D66-plan op achteruit. Een alleenstaande AOW-er zonder gespaard ouderdomspensioen levert netto € 142 per maand in. Als zo'n alleenstaande AOW-er momenteel de maximale Huurtoeslag ontvangt is het helemaal dramatisch. Dan is de achteruitgang € 257 netto per maand. Ook de gepensioneerden met een aanvullend gespaard pensioen gaan erop achteruit bij D66. Het nadeel loopt op tot € 340 netto per maand bij een inkomen van zeventigduizend bruto per jaar. Daarboven stopt de achteruitgang, want de hoogste inkomens worden door D66 ontzien.

In de onderstaande grafieken kan afgelezen worden welk netto bedrag resulteert bij een bepaald bruto arbeidsinkomen onder de AOW-leeftijd, respectievelijk brutopensioen (AOW plus gespaard pensioen).

Het verschil is helder: alle werkenden gaan er netto op vooruit en vrijwel alle gepensioneerden gaan er netto op achteruit.Alleen de gepensioneerden die gelet op hun zeer lage inkomen op dit moment in aanmerking zouden kunnen komen voor de Zorg- en Huurtoeslag, maar daar geen of minimaal gebruik van maken, zouden er (iets) op vooruit kunnen gaan.

Overigens gaan de samenwonende gepensioneerden er nog meer op achteruit dan de alleenstaande, omdat beide partners de hogere belasting betalen en hun compensatie in de vorm van de 'verzilverbare heffingskorting duizend euro per jaar lager is.


woensdag 20 mei 2020

I&O Research peilt: Steun voor een basisinkomen opnieuw gedaald


Enquêtebureau I&O Research heeft voor de derde keer, in opdracht van de Vereniging Basisinkomen, onderzocht hoe de Nederlanders aankijken tegen het idee van een basisinkomen.
Drie keer, in april 2016, in september 2019 en nu opnieuw in mei 2020 is aan de respondenten op dezelfde manier gevraagd of ze voor of tegen invoering van een basisinkomen zijn.
I&OResearch rapporteert daarover met de kop: "Basisinkomen: nu meer voor- dan tegenstanders".
Maar daar had ook kunnen staan: "Percentage voorstanders basisinkomen opnieuw gedaald". Is dat niet tegenstrijdig? Nee hoor, beide conclusies zijn correct, hoewel in die van I&O het woordje "nu" enigszins verwarrend is, alsof er nu pas meer voor- dan tegenstanders zouden zijn. Dat was echter in 2019 ook al het geval.

Het percentage voorstanders is telkens gedaald, van 40% via 38% naar 36%.
Het percentage tegenstanders is ook telkens -en harder- gedaald, van 45% via 37% naar 32%.
Snelle rekenaars begrijpen dan dat de categorie "weet ik niet" moet zijn gestegen. Inderdaad, van 15% via 26% naar 32%. Terwijl de laatste jaren het begrip 'basisinkomen' veel meer aandacht en bekendheid heeft gekregen zeggen we dus vaker dat we niet weten of we dat wel willen.
Dat is een opmerkelijke trend, die niet zo makkelijk te duiden valt.

Vanuit mijn optimistische aard ben ik geneigd om de uitkomst positief te interpreteren: kennelijk zijn we sinds 2016 veel beter gaan snappen wat een basisinkomen inhoudt en snappen we ook dat het ene basisinkomen het andere niet is. We begrijpen dan dat een vraag over invoering van een niet nader gespecificeerd basisinkomen eigenlijk een onzinnige vraag is, waarop het enig juiste antwoord luidt: "weet ik niet".
Als die interpretatie klopt dan zou dit resultaat pure winst zijn. We hebben het dan niet meer over een magisch wondermiddel waarmee alle problemen van de mensheid opgelost worden, maar over een fundamentele wijziging van onze sociaal-economie, die niet per definitie een verbetering is.
Het kàn een verbetering zijn, maar dat hangt volledig af van de wijze van financiering en van de inpassing in ons fiscale stelsel. Laten we het daar dus over hebben.

woensdag 15 april 2020

Open brief aan Alexander de Roo


Beste Alexander,

Als voorzitter van de Vereniging Basisinkomen is het jouw taak om te pleiten voor invoering van een basisinkomen, dat begrijp ik. Dat je in je pleidooien de zaken vaak wat simpeler en rooskleuriger voorstelt dan ze zijn, dat begrijp ik daarom ook wel. En dat je het momentum van de Coronacrisis aangrijpt om je pleidooi kracht bij te zetten, zelfs daar heb ik begrip voor. Maar dan houdt het zo ongeveer op.
Ten eerste begrijp ik niet waarom jij je met ziel en zaligheid verbonden hebt aan het idee voor een gezinsbasisinkomen, door jou "Basisinkomen 2,0" genoemd. Alsof er geen andere en betere voorstellen zijn, die wél voldoen aan jullie eigen definitie van een basisinkomen.
Zelfs als die er niet zouden zijn, dan nog zou je niet moeten pleiten voor een basisinkomen dat de welvaartsongelijkheid doet toenemen en dat de uitvoering fraudegevoelig en bewerkelijk maakt.

Voordat het "Basisinkomen 2.0" door D66 werd aangeboden aan het CPB, heb je het laten bekijken door het Nibud. Dat was een prima idee. Maar het resultaat was een rammelend rapport, dat werd gepresenteerd als teken dat het voorstel financieel haalbaar was en dat de inkomenseffecten acceptabel zouden zijn. Ik heb het niet over de rekenfout van drie miljard in het financieringsoverzicht vanwege het ten onrechte als inverdieneffect meetellen van de afschaffing van het eigenwoningforfait. Ik heb het met name over het effect op de inkomens. Juist op dat punt, toch de expertise van het Nibud, is het rapport zeer onvolledig. Het kijkt alleen naar de situatie van mensen beneden de pensioenleeftijd, niet naar die van de gepensioneerden.
Maar goed, de effecten voor de beroepsbevolking staan er wel in. Die laten zien dat de huidige bijstandsgerechtigden, de groep waar zich een groot deel van de armoede in Nederland bevindt, er per maand een paar tientjes bij zouden krijgen. Volgens het SCP komen arme gezinnen gemiddeld 200 euro per maand tekort, dus dat schiet niet echt op.
De hogere inkomens gaan er veel meer op vooruit dan een paar tientjes. Vooral de gezinnen met één verdienende partner; die gaan er meer dan duizend euro per maand netto op vooruit. Zelfs een alleenstaande die een ton per jaar verdient gaat er nog steeds (in euro's) meer dan het dubbele op vooruit ten opzichte van een alleenstaande in de bijstand, ondanks dat zogenaamde 'toptarief', dat zich pas laat voelen boven de 80.000 bruto per jaar.
Je pleit dus voor denivellering. Niet minder, maar juist méér inkomensongelijkheid. Waarom is dat nodig? En waarom zeggen voorstanders bij voortduring dat een basisinkomen helpt bij het streven naar een eerlijker welvaartsverdeling? Met jouw plan komt daar in elk geval niets van terecht.

En dan de gepensioneerden. Ik begrijp om te beginnen al niet waarom het bestaande gezinsbasisinkomen dat we kennen onder de naam AOW zonodig vervangen moet worden door jouw gezinsbasisinkomen 2.0 Zoals de Angelsaksen zeggen: 'If it ain't broke, don't fix it. Mede daarom heb ik eens preciezer gekeken naar de gevolgen van dat Basisinkomen 2.0 voor de gepensioneerden.
Nou, die gaan er bijna allemaal op achteruit in jouw plan. De mensen zonder enig aanvullend pensioen het meest. Een alleenstaande met een 'kale' AOW levert 161 euro per maand in ten opzichte van de huidige norm en een samenwonend stel 66-plussers gaat er 118 euro per maand op achteruit. De zorgtoeslag meegeteld. De huurtoeslag uiteraard niet, want die blijft in jouw plan bestaan. Het wordt de nieuwe bijstandsregeling; afhankelijk niet alleen van de hoogte van de huur, maar ook van de hoogte van het inkomen en het vermogen en van de gezinssamenstelling. Eigenlijk ontbreekt alleen de sollicitatieplicht.

De ouderen die tijdens hun werkzame leven tot het modale segment behoorden en die bij maximale opbouw een inkomen (AOW plus aanvullend pensioen) hebben van rond 36000 euro bruto per jaar, blijven ongeveer gelijk in netto inkomen. Daaronder gaan alle gepensioneerden er bij jou op achteruit en dat is verreweg de grootste groep. Voor de veel kleinere groep met een pensioen boven de 36000 euro per jaar is er wel vooruitgang. Wie een bruto (AOW plus aanvullend pensioen) heeft van 72000 euro per jaar (zo'n hoog pensioen is tamelijk uitzonderlijk) gaat er wél op vooruit, met 4 à 5 procent. Ook hier dus een forse denivellering, maar wat veel ernstiger is, een forse achteruitgang voor de allerarmsten!
Beweren de voorstanders niet altijd dat met een basisinkomen de armoede kan worden bestreden? Met dit plan lukt dat in elk geval niet.

Over de financiering kunnen we nog geen conclusies trekken, daarvoor zullen we moeten wachten op het CPB-rapport. Misschien dat de korting op de pensioenen kan bijdragen aan het beperken van de kosten van de inkomensvermeerdering bij de werkenden. Dat kan politiek nog een leuk debat opleveren tussen D66 en 50PLUS. Op de GroenLinkse tribune zal dat met belangstelling worden gevolgd neem ik aan.
Overigens ben ik ervan overtuigd dat vergroting van de armoede en toename van de welvaartsongelijkheid door jou niet wordt beoogd, maar is er binnen jullie vereniging nou werkelijk niemand die een spreadsheet kan inrichten?
Of is het zoeken naar de heilige graal van het basisinkomen zo allesoverheersend dat er blindheid ontstaat voor de nadelige invloed op de hoogte en de verdeling van de inkomens?
Dit hebben onze meest behoeftige medeburgers niet verdiend.

Met vriendelijke groet,

Bert Voorneveld


woensdag 18 maart 2020

Opgepast: het basisinkomen gaat viraal!


Bijna de hele wereld worstelt met het Coronavirus en de draconische maatregelen die in dat kader genomen moeten worden hebben grote gevolgen op allerlei gebied. Daarom worden in tal van landen niet alleen actieplannen gemaakt ter bestrijding van de pandemie, maar ook ter ondersteuning van de economie, meer speciaal ter ondersteuning van de burgers en de bedrijven.
In verschillende landen is aangekondigd dat de ondersteuning van de burgers mede plaats zal vinden in de vorm van een uitkering in geld, rechtstreeks van de overheid naar de burger. Berichten in de reguliere media en ook veel berichten in de sociale media maken daarom in dat kader regelmatig de vergelijking met het basisinkomen. Ondanks het feit dat in geen enkel land een maatregel wordt genomen die neerkomt op invoering van een -werkelijk- basisinkomen.
Maar de voorstanders van een basisinkomen, die jarenlang gewend waren om hun pleidooi aan dovemansoren te richten, zijn laaiend enthousiast.
Ze zien ineens overal een 'basisinkomen' opduiken, terwijl geen van de aangekondigde maatregelen ook maar in de buurt komt van de definitie van een basisinkomen. Ook wordt hier en daar op zo'n maatregel het label 'helikoptergeld' geplakt (Milton Friedman lééft!). Die term is evenmin van toepassing, want het geld dat in het vooruitzicht wordt gesteld zal niet door de centrale bank worden geleverd (monetair gefinancierd), maar door de overheid geleend op de kapitaalmarkt. Ten koste van een hoger begrotingstekort en dus een hogere staatsschuld. De aangekondigde maatregelen zijn ook overal incidenteel, of minstens tijdelijk, voor de duur van de coronacrisis.
Al het enthousiasme van de voorstanders van een basisinkomen is dus eigenlijk onterecht. Het kan zelfs schadelijk zijn voor hun streven, omdat bij de massa een verkeerd beeld ontstaat van het basisinkomen en van het doel dat ermee wordt beoogd. Dat gevaar is des te groter omdat er onder de voorstanders vele varianten van het basisinkomen circuleren waar geen schijn van overeenstemming over bestaat. Het lijkt er niet op dat uit die varianten op enige afzienbare termijn de meest gewenste variant zal worden gekozen. Tot dusver was dit geen enkel probleem, want de geesten waren bepaald nog niet rijp voor het idee. Maar nu dat langzaam begint te veranderen en grotere groepen er in principe voor lijken te voelen, wordt het tijd om een keuze te maken. Als die keuze achterwege blijft is de kans groot dat het momentum straks weer voorbij is of, veel vervelender, dat er een variant wordt ingevoerd waar we heel veel spijt van gaan krijgen.


maandag 9 maart 2020

#wilwelwatmaarweetookalniethoe: Marike Stellinga


Regelmatig zijn er deskundigen, vaak politici en oud-politici, die ons vertellen wat er volgens hen moet gebeuren. Hun bijdrage aan het publieke debat moet althans die indruk wekken. Heel vaak echter, weten ze wel te vertellen welke doelen we zouden moeten nastreven, maar hebben ze blijkbaar geen idee hoe we die doelen kunnen bereiken. Hoe verstandig de doelen ook gekozen mogen zijn, op die manier is hun bijdrage niet meer dan een vorm van wensdenken waarmee we niet veel opschieten. We rangschikken ze daarom onder de hashtag #wilwelwatmaarweetookalniethoe.

Deze keer: Marike Stellinga

Marike Stellinga is chef van de economieredactie van de NRC. Afgelopen zaterdag schreef ze in haar krant over het onderwijs. Het onderwijs ziet zij als "De Grote Gelijkmaker" en dat is volgens Stellinga blijkbaar ter ziele, want ze pleit ervoor om deze Grote Gelijkmaker te laten "herrijzen".
Met de term "Gelijkmaker" bedoelt ze, dat het onderwijs ervoor kan zorgen dat je als kind van lager opgeleide ouders toch een hogere opleiding en dus een hoger leefniveau kunt bereiken. Dat je zoals Stellinga schrijft, "van een dubbeltje een kwartje kan worden". Het onderwijs kan "kinderen optillen, ongeacht het gezin waaruit ze komen". Kortom, Stellinga is nog helemaal vervuld van het aloude 'verheffingsideaal', zoals dat vooral na de tweede wereldoorlog breed werd gedragen.
Dit verheffingsideaal kunnen we loslaten. Niet omdat het verkeerd zou zijn, maar omdat het uitgangspunt waarop het was gebaseerd, inmiddels nauwelijks meer geldig is. Kinderen van armere, laagopgeleide ouders gingen vaak op hun beurt ook een lagere opleiding volgen en kwamen dus ook in lager betaalde banen terecht, net als hun ouders. Dat was niet omdat ze de capaciteiten misten voor een hogere opleiding, maar omdat enerzijds de middelen ontbraken voor een hogere (vaak ook langduriger) opleiding en anderzijds omdat binnen de destijds aanwezige sociale context niets anders van ze werd verwacht. Hun achterblijven was dus een gevolg van de bestaande ongelijkheid in kansen.
Dat is niet of nauwelijks meer het geval. Gedurende decennia van onderwijsvernieuwing en financiële ondersteuning hebben de naoorlogse generaties dezelfde kansen gekregen en die hebben ze benut om hetzelfde niveau te bereiken als kinderen van rijkere ouders.

Niettemin signaleert Stellinga een hardnekkig probleem, verwijzend naar rapportage van het CPB, namelijk dat het percentage 15-jarigen dat niet goed kan lezen, hoog is en nog (of weer?) toeneemt. Op die constatering valt niets af te dingen, maar op de oorzaken die ze noemt wel. Minder goed onderwijs op scholen in kansarme buurten. Met een groter lerarentekort en meer lesuitval. Dat zijn reële problemen die opgelost moeten worden, maar ze zijn er niet de oorzaak van dat die kinderen zo moeilijk van een dubbeltje een kwartje worden. De Utrechtse psycholoog en filosoof Kees Vuyk heeft dat uitgelegd in zijn boek: "Oude en nieuwe ongelijkheid, over het failliet van het verheffingsideaal" (2017). Zelf zou ik het woord "failliet" niet gebruiken, want de nieuwe ongelijkheid waar Vuyk op doelt is niet het gevolg van falen van het streven naar verheffing van kinderen uit de lagere sociale klassen, maar meer van het succes ervan. De nieuwe ongelijkheid wordt niet veroorzaakt door ongelijke kansen, maar door ongelijke intellectuele aanleg. Dat is het resultaat van selectiemechanismen in de samenleving die ervoor zorgen dat intelligent trouwt met intelligent en dus overwegend intelligent(er)e kinderen voortbrengt. Die trouwen op hun beurt weer met intelligent(er)e partners, enzovoort.
Helaas is dat mechanisme niet te stoppen en is het niet op te lossen met beter onderwijs in de zwakkere wijken, hoe noodzakelijk dat ook is.

Overigens komt Stellinga -zoals gewoonlijk- alleen met een probleemschets, niet met een voorstel voor een oplossing. Daarom haar nominatie in de rubriek #wilwelwatmaarweetookalniethoe.

zaterdag 29 februari 2020

Nieuwe cijfers werkgelegenheid. En het besteedbaar inkomen?

Het CBS publiceerde vandaag zijn cijfers over het verloop van het aantal mensen in de bijstand. Voor het derde achtereenvolgende jaar is er een daling nadat er daarvoor acht jaar lang, van 2009 tot en met 2016 steeds een stijging is geweest. In die periode nam het aantal mensen in de bijstand toe met honderdzestigduizend. Die toename is nog niet ongedaan gemaakt, maar de daling van het bestand heeft zich dus ook in 2019 voortgezet, wat natuurlijk een goed teken is. Nadat de laatste drie jaar het aantal bijstandsgerechtigden met ruim vijftigduizend is verminderd resteert op dit moment nog een bestand van 413.000 mensen in de bijstand. 

Er zijn meer goede tekens, maar bij het geheel zijn een paar kanttekeningen te maken, zoals gebruikelijk. Eerst de andere positieve ontwikkelingen.
De eerste ziet u hiernaast. Ook wij hebben de nieuwste cijfers over 2019 verwerkt in onze 'Monitor Werkgelegenheid in Nederland' (slow reporting noemen we dat). De werkgelegenheid is opnieuw gestegen. De echte. Dat is het aantal feitelijk (betaald) gewerkte uren, gecorrigeerd voor de bevolkingstoename. In het vorige verslagjaar 2018, zijn we wat de werkgelegenheid betreft uit het dal van de crisis van 2008 gekropen. Het tot dan toe hoogste niveau van de werkgelegenheid, 776 uur per inwoner (2008) werd in 2018 overtroffen (780 uur per inwoner).
Afgelopen jaar werd dat dus nog meer, namelijk 791 uur per inwoner.

Naast de absolute en relatieve toename van de werkgelegenheid is ook het aantal werkenden per duizend inwoners gestegen. Dat getal bereikte zijn hoogste punt eveneens vlak voor de crisis, op 543 werkenden. Ook op dit punt is de teruggang ongedaan gemaakt, want in 2019 waren er 552 werkenden per duizend inwoners.
Hierbij moet worden aangetekend dat iedereen die minstens één uur per week betaald werk verricht door het CBS al geteld wordt als een werkende met een 'baan'. Het heeft dus zin om ook te kijken naar het gemiddelde aantal uren per baan. Dan zien we dat dat gemiddelde over de jaren nogal is gedaald, hetgeen de toename van het aantal werkenden enigszins relativeert.En dan het loon. We zouden mogen verwachten dat de gezinsinkomens flink stijgen als er steeds meer mensen betaald werk hebben. Maar het resultaat blijkt magertjes, zoals blijkt uit deze grafiek over de periode na de crisis, 2011 - 2018.


De inkomens van gezinnen in de bijstand zijn noch gedaald, noch gestegen. Die van werknemersgezinnen stijgen licht maar gestaag, terwijl die van zelfstandigen zoals te verwachten is wat meer fluctuatie vertonen, maar ze zijn in 2018 hoger dan in 2011.
De pensioenen hebben in 2018 nog een heel klein plusje ten opzichte van 2011, maar dat plusje is bezig te verdwijnen.

Conclusies trekken is vooral een kwestie van persoonlijke instelling. Voor de een is het glas halfvol en voor de ander halfleeg. Mijn conclusie is dat bij een arbeidsmarkt die 'overspannen' heet te zijn, met allerlei moeilijk vervulbare vacatures en daarbij een inderdaad stijgend arbeidsvolume, we eigenlijk meer hadden mogen verwachten op het loonfront.

In de decennia na de oorlog was een gezin met één kostwinner tamelijk gebruikelijk. Zo gebruikelijk, dat vrouwelijke ambtenaren die gingen trouwen om die reden werden ontslagen. Ze zouden maar een baan bezet houden voor een potentiële -veelal mannelijke- 'kostwinner'.
Heden ten dage is een gezin met anderhalve baan de norm geworden. Laten we hopen dat we bij ons toestanden kunnen voorkomen zoals in de VS, waar een alleenstaande of alleenstaande ouder die zichzelf (en kinderen) wil onderhouden het vaak niet meer redt met slechts één 'baan'.
'Working two jobs' is in de VS een steeds vaker voorkomend verschijnsel geworden.